Network Map

pop-map
pop-map

– Trung tâm dữ liệu của IPTP

– Điểm hiện diện (PoP) hoạt động toàn phần

– Điểm hiện diện (PoP) hoạt động bán phần

– 10-100G IRU, phổ sóng cho thuê dài hạn hoặc ngắn hạn hoặc công suất SDH

– Công suất dự kiến sẽ được kích hoạt trong năm 2021-2022